Zásady

Zodpovedný prístup k investovaniu bol vždy neodmysliteľnou súčasťou kultúry Genesis Capital. Chceme investovať do zdravých spoločností, ktoré podnikajú eticky a v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, sociálnymi záležitosťami a správnym vedením. Usilujeme o ďalšie prehlbovanie kompetencií našich portfóliových spoločností

v týchto oblastiach a veríme, že podpora zodpovedného prístupu k podnikaniu nevytvára hodnotu iba našim investorom, ale benefitujú z neho aj všetky subjekty, osoby a komunity, ktoré s nami akokoľvek spolupracujú.Záväzky

GGEF I je signatárom Princípov Zodpovedného Investovania podporovaných Organizáciou Spojených Národov („UN PRI“). Týmto dobrovoľným záväzkom sa GGEF I pripája ku globálnej sieti správcov majetku dodržujúcich zásady, ktoré včleňujú všetky otázky týkajúce sa životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a zodpovednej správy a riadenia spoločností („ESG“) do investičného rozhodovania a praxe pri riadení portfólia.


PRI

Copyright © 2023 Genesis Capital. All rights reserved.
Směrnice pro nakládání s osobními údaji